Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht en Arnhem, in ons land niet voorgegaan met een gemeentelijke werkloozenverzekering en staan Den Haag, Haarlem, Hilversum, Rotterdam en andere niet op het punt dit goed voorgaan te volgen? Kunnen we niet reeds op Frankrijk, Noorwegen en Denemarken wijzen als op landen, waar de naties in d'r geheel de werklozenkassen met rijks geld steunen? Is niet in Duitschland door een Staatscommissie alle materiaal verzameld, waaruit de voorbereidende werkzaamheden voor Rijksverzekering kunnen worden opgebouwd? Weten we niet, dat onze eerste Minister voor Sociale aangelegenheden reeds een, zij het bescheiden, poging heeft gewaagd om de werkloosheidsverzekering der gemeenten, uit de Rijks-kas te steunen en aan te moedigen?')

En ten slotte, heeft niet reeds een Internationaal Congres, op 28 en 29 September 1906 te Milaan gehouden, de internationale bestrijding der werkloosheid tot onderwerp van studie gemaakt?

Wij gaan vooruit met flinke schreden!

Het pionierswerk is afgeloopen, de groote operatiën kunnen nu begonnen worden. Onvergankelijke eere zij den moedigen wegbereiders geboden. Roemen wij er op, dat het katholiek initiatief ook in deze zijn taak heeft gekend en vervuld, zoo goed als welk ander en dat het naar best vermogen heeft medegewerkt aan de oplossing van, wat Mr. n. g. Pierson eens noemde: »een der moeilijkste problemen."

Moeielijk, ingewikkeld en veelomvattend is inderdaad de quaestie der werkloosheid en de moeielijkheid, ingewikkeldheid en veelomvattendheid der genezing houden met die der ziekte gelijken tred.

') Hierover achter meer. 218

^ T I f

Sluiten