Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen. De arbeidsdag werd korter en de werkloosheid vermeerderde in de bedrijven van timmerlieden, metselaars en aardwerkers."

Zoo jammeren bijna alle plaatsen, die mededeelingen inzonden, en al moet worden toegegeven, dat in kleinere plaatsen de stand der arbeidsmarkt veel gunstiger, of juister misschien, veel minder ongunstig was, toch leest men ook van kleinere plaatsen, dat de werkloosheid haar intrede reeds had gedaan of haar aanstaande komst door verschillende teekenen aankondigde.

Bij een enkele gemeente viel een oorzaak van malaise te constateeren, welke o. i. gemakkelijk had kunnen worden weggenomen. Zoo schrijft Schiedam: »In de door deze kamer vertegenwoordigde bedrijven, de ijzerindustrie uitgezonderd, heerschte gedurende de maand September slapte. De oorzaak van de malaise in de bouwvakken is gelegen in de omstandigheid, dat slechts met groote moeite geschikte bouwgrond kan worden verkregen, daar de gemeente bij voorkeur slechts bouwgrond in erfpacht uitgeeft."

Van een andere plaats moet geconstateerd worden, dat zij slechts schijnbaar van werkloosheid bevrijd bleef. Immers de werklooze arbeiders zochten hun heil elders en nog wel in het Buitenland. Men oordeele:

Zutphen schrijft: »In de bouwvakken bleef de toestand ongunstig; de slapte duurde voort, zoodat de arbeidsduur verkort werd en van overwerk geen sprake was. Hoewel geen werkloosheid heerschte, daar de werklieden spoedig naar Duitschland vertrekken, indien zij niet geregeld arbeid kunnen vinden, werd toch de vraag naar werkkrachten steeds meer door het aanbod overtroffen."

Men ziet dus, dat uit deze officieele gegevens heusch

237

Sluiten