Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeider voor een goed deel zich zelf helpen kan.

Daarover echter straks meer.

In dit hoofdstuk zou misschien een plaatsje kunnen afgestaan worden aan kritiek op de nog altijd in ons vaderland als hoogste wijsheid geldende theorie van den vrijhandel, die in haar gevolg een onbeschermde nationale industrie meevoert met al de gevolgen van een uitbuitend concurrentiestelsel en gebrek aan werk voor tal van onze industriearbeiders, die in de hoogbeschermde landen werk en brood, maar niet altijd geluk moeten gaan zoeken. Bij nader inzien heb ik echter gemeend in dit kort bestek dit terrein niet te moeten betreden en slechts te volstaan met de verwijzing naar de daarover reeds zoo uitgebreide en zoo degelijke lectuur.

Door deze zelfbeperking kom ik dus tot slechts enkele beschouwingen over arbeidsbeurzen en werkverschaffing, als zijnde, naast de verzekering, waaraan volgende hoofdstukken zullen gewijd zijn, de eenige doeltreffend gebleken hulpmiddelen in den moeitevollen strijd tegen de werkloosheid.

*

* *

Arbeidsbeurzen zijn bureaux, waar den werkzoekenden arbeider de gelegenheid wordt geboden op gemakkelijke en weinig kostbare manier zich in verbinding te stellen met werkgevers, die arbeidskrachten noodig hebben. Zij, die in de arbeidende wereld thuis zijn, kennen al de ellende, die voor arbeiders aan het z.g. swerkzoeken" verbonden zijn. Voor arbeidsters werken de ongunstige factoren in nog sterkere mate. Het zelf zich aanbieden, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij door plaatsing van advertenties of door bemiddeling van particuliere plaatsing-bureaux of besteedsters, het brengt alles slechts moeite, kosten, gevaren voor lichaam en zielen teleurstelling mede. Geen wonder dan ook,

241

Sluiten