Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan die door ziekte, ongeval of ouderdom veroorzaakt" en dus een werkloosheidsverzekering veel meer urgent dan andere vormen van verzekering.

Alle schrijvers over dit bij uitstek nuttig sociaal onderwerp zijn het daarover dan ook roerend eens en ik refereer mij aan hunne meening.

Waar wij dan ook in vorige hoofdstukken gezien hebben, dat de onvrijwillige werkloosheid zoo'n ernstige sociale misstand is en slechts de verzekering daartegen het eenig succesvol middel, daar mag het toch wel verwondering baren, dat nog maar zoo weinig voor deze verzekering is gedaan. Tal van sociale verzekeringen, in het buitenland zoowel als hier, zijn ten bate van de arbeidende klasse tot stand gekomen, alleen bij die tegen de werkloosheid liet men het tot nog toe bij sporadische proefnemingen.

Wat is daarvan de reden?

Deze is zeker wel nergens anders in gelegen dan in de inderdaad groote practische moeilijkheden. Deze zijn zoovele, dat op grond daarvan b.v. de »Kohier Correspondent'1) tot de conclusie kwam, dat de verzekering tegen werkloosheid moest worden gehouden: »für macht- und zwecklos und für unmöglich."

Dr. RAAYMAKERS heeft echter op m.i. afdoende wijze aangetoond, dat die practische moeilijkheden te zwaar zijn en worden uitgemeten.

Hij schrijft daaromtrent:

»Men heeft als argument tegen de mogelijkheid dezer verzekering aangevoerd, dat nu en dan, hetzij in de geheele maatschappij, hetzij alleen in een of ander vak, crises ontstaan, die een plotselinge uitgebreidheid der werkloosheid

l) Uitgegeven door Dr. P. Oberdörffer. Jaarg. VII pag. 104. 3 245

Sluiten