Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

practische resultaten, tot welke de bemoeiing met dit vraagstuk, zoowel door vakvereenigingen als particuliere fondsen, verzekeringskassen en kassen met overheidssteun, tot nu gekomen is, en eene beschouwing van de theoretische gezichtspunten, die hierbij in aanraking komen.

De commissie, welke dat grootsche werk tot stand bracht, was het gevolg van een motie, welke door vier leden van den Duitschen Rijksdag van onderscheidene richting was ingediend en in de vergadering van 31 Januari werd aangenomen. In deze motie n. 1. werd den Rijkskanselier verzocht, eene commissie te benoemen, die tot taak zou hebben, om de maatregelen, die tot nu toe van de zijde der vakvereenigingen, afzonderlijke ondernemers en gemeenten genomen zijn tegen de geldelijke gevolgen der werkloosheid, te onderzoeken en voorstellen te doen over de meest doelmatige wijze, waarop de verzekering ook op dit terrein kan worden uitgebreid.

De Bondsraad evenwel besloot, om hetgeen in bovenbedoelde motie gevraagd werd, uitsluitend te beperken tot het verzamelen van gegevens uit alle landen. De Rijkskanselier droeg aan het Statistisch Bureau in dezen laatsten vorm het onderzoek op, maar strekte de taak ook uit tot het verzamelen van gegevens over de arbeidsbeurzen, als een volgens hem onafscheidelijk deel der maatregelen tot werkloozenverzekering.

Die arbeid kwam in 1906 gereed en het rapport is van groote waarde voor ieder, die zich met deze studie bezighoudt '). Practische resultaten heeft dit rapport echter nog

') Die het rapport niet zelf kunnen bestudeeren, vinden het uitmuntend geëxcerpeerd door den Nederlandschen voorvechter voci werkloozenverzekering, den Heer H. Spiekman van Rotterdam in »De Tijdspiegel", nos. Maart en April 1907. — 's Gravenhage, G. C. Visser. Het is jammer, dat genoemde artikelen nog niet als afzonderlijke brochure door den Heer Sp. zijn uitgegeven. Enkele gegevens heb ik er aan ontleend.

249

Sluiten