Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, om aanspraak op staatssubsidie te bezitten, verplicht alle vakgenooten tot het fonds toe te laten, ook al zijn zij bij de vereeniging overigens niet aangesloten. Van de subsidies door den staat betaald, wordt het twee derde gedeelte verhaald op de gemeente (resp. gemeenten) waar de verzekerde gedurende de laatste 5 jaren zes maanden of langer gewoond heeft. Is zoodanig domicilie van onderstand niet vast te stellen, dan valt het subsidie geheel ten laste van den staat.

De gemeentebesturen, die de verbindingsschakel tusschen de fondsen en den staat vormen, hebben verschillende verplichtingen en bevoegdheden nopens het toezicht op de fondsen. De wet geldt slechts, bij wijze van proefneming, tot einde 1911. ')

Uit dit beknopt buitenlandsch overzicht blijkt wel duidelijk van hoeveel invloed het voorgaan van een of ander op den gang van zaken in andere landen is. Frankrijk was nummer één en na dit land en op het voetspoor van

') Gelijktijdig met deze wet (het is misschien van belang daarop ook even te wijzen) is, met gelijken geldigheidsduur, een wet tot stand gebracht nopens .de bestrijding der werkloosheid door middel van openbare arbeidsbeurzen. In elke, bij Koninklijk besluit aan te wijzen, gemeente moet van overheidswege een arbeidsbeurs gevestigd worden. Het Bestuur daarvan moet gevoerd worden door een, voor gelijke deelen uit werkgevers en arbeiders bestaande commissie, die gepresideerd wordt door een onpartijdig voorzitter, d. w. z. iemand, die ter plaatse noch als patroon noch als arbeider werkzaam is. De kosten der arbeidsbeurzen moeten in het algemeen door de gemeentebesturen worden gedragen. In kleinere gemeenten draagt ook de staat bij in de bestrijding der onkosten.

Bij voorkomende arbeidsgeschillen beperkt de beurs haar werkzaamheid tot de vaststelling en openbaarmaking van de oorzaken en den omvang van het conflict.

258

Sluiten