Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaar, een ontwerp, dat ieder s volle instemming zal vinden, doch, helaas niet in behandeling is kunnen komen. Het zou, als het aangenomen ware, een krachtige opwekking hebben kunnen worden voor andere gemeenten, om het voorbeeld van Amsterdam, Arnhem en Utrecht te volgen.

Dat de Regeering van het zeer juiste standpunt is uitgegaan, dat de richtige besteding van de door haar verstrekte subsidies alleszins gewaarborgd behoort te zijn, leert ons de Memorie van Toelichting op dit ontwerp. De beginselen waarvan de gemeente, wil zij voor Rijkssubsidie in aanmerking komen, zal hebben uit te gaan, worden aldus daarin omschreven:

»De gemeente zal bij haren arbeid op dit gebied in het oog hebben te houden, dat het doel der werkloosheidverzekering is, de gevolgen te lenigen van het maatschappelijk verschijnsel, dat op gegeven tijden en plaatsen gebrek aan arbeidsgelegenheid bestaat. Niet ieder arbeider, die geen werk heeft, zal derhalve mogen gesteund worden. Hoewel het niet doenlijk is, een voor alle gevallen te gebruiken richtsnoer aan te geven, zal toch behooren vast te staan, dat de gemeente niet medewerkt aan 't geven van uitkeeringen aan werklieden, die door ziekte, ongeval of invaliditeit niet kunnen werken, die onwillig zijn om te arbeiden, of die het werk hebben gestaakt, of daarvan zijn uitgesloten. Behalve dat uitkeeringen aan laatstbedoelde werklieden in strijd zouden zijn met het karakter der werkloosheidverzekering, zou de Overheid het onpartijdig standpunt, dat zij bij werkstakingen en uitsluitingen behoort in te nemen, verlaten, indien zij in zoodanige uitkeeringen bijdroeg.

«Hetgeen de gemeente tot leniging van de werkloosheid verricht, zal niet het karakter mogen dragen van armen-

264

Sluiten