Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stevige aansporing te verkrijgen voor de vakvereeniging tot verzekering van hare leden tegen werkloosheid en daardoor eene groote vermeerdering van het getal vrijwillig tegen de treurige gevolgen der werkloosheid verzekerde werklieden.

In de commissie, waarin de gemeenteraad in gelijk getal industrieelen, werklieden en economen, behoorende tot de verschillende politieke partijen, benoemd had, genoot dit voorstel een uitstekend onthaal. Het werd met op één na algemeene stemmen aangenomen en vervolgens vond het hetzelfde goede onthaal in den gemeenteraad, waarin toch afgevaardigden van alle partijen zitting hebben; conservatieven en democraten, katholieken, gematigden en radicalen, liberalen, socialisten, neringdoenden enz.

Uit voorzichtigheid, en omdat de instelling nieuw was, had men voorgesteld slechts een proef te nemen en het bestaan der instelling voorloopig voor drie jaren te verzekeren. Die drie jaren waren in 1904 om, maar de uitslag was zoo voldoende, dat de gemeenteraad van Gent een paar maanden daarna besloten heeft het werkloozenfonds definitief te organiseeren. Deze beslissing is met algemeene stemmen genomen, en voor dat fonds is een gewoon jaarlijksch crediet van 15.000 fr. toegestaan.

Om dat resultaat te bereiken, n.1. alle partijen en maatschappelijke klassen te doen samenwerken tot dat doel, heeft men met alle sorg elk denkbeeld van partijstrijd trachten te vermijden en heeft men er zorgvuldig voor trachten te waken, dat dit stelsel een indirect middel zou worden voor het verstrekken van toelagen aan vakvereenigingen, bij wijze van steun in den door haar gevoerden politieken en socialen strijd. Het is daarin, dat het Gentsche stelsel zich onderscheidt van de andere stelsels van toelagen en dit is waarschijnlijk de oorsaak geweest van zijn succes.

268

Sluiten