Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sterker nog. Vakken, waarin de verzekering tegen werkloosheid alleen met eigen kracht onmogelijk scheen, vakken, waarin zelfs de Engelsche vereenigingen die verzekering niet hebben durven beproeven vanwege de veelvuldige werkloosheid, hebben op dit oogenblik te Gent een verzekering tegen werkloosheid. De metselaars, de schilders, de kleermakers, de schoenmakers verleenen sedert drie jaren in den winter hulp aan hunne werkloozen en behouden dit kostelijk werk, hoe groot daarvoor de opofferingen der leden mogen zijn.

Want krachtens de stelling: »Help u zelf, zoo zal God u helpen", hoe meer opofferingen zich de leden getroosten voor de werkloozen-verzekering, des te milder is de tusschenkomst, natuurlijk zoolang het maximum van tusschenkomst, nl. fr. I.— daags gedurende ten hoogste 60 dagen per jaar, niet overschreden wordt.

In 't begin van elke maand stelt het bestuur van het fonds het bedrag vast van den bijslag, die voor de volgende maand zal toegestaan worden op het bedrag der uitkeeringen wegens werkloosheid vanwege de vakvereenigingen, zulks als aanmoediging tot het inrichten der eigen verzekering.

De grootte van dien bijslag is dikwijls gewijzigd, al naarmate van de uitkomsten van de proefnemingen, die gedaan werden.

Nu is de bijslag verschillend naar de maanden van het jaar: het grootst is hij in de drie wintermaanden, gedurende welke de armoede van den werklooze het grootst is. De bijslag beloopt dan 100% op de eerste 75 centiemen (of minder) uitkeering aan de volwassenen van beiderlei kunne die door eigenlijke werkloosheid getroffen zijn, en 40°/0 op de eerste frank (of minder) uitkeering aan de minderjarigen 272

Sluiten