Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aan hen, die werkloos zijn ten gevolge van het tijdelijk stop zetten van fabrieken. Gedurende de negen andere maanden van het jaar is de verhooging respectievelijk in de beide gevallen 6o70 en 40°/o.

Het spreekt van zelf, dat zulke belangrijke sommen niet uit de openbare kassen mochten besteed worden, zonder dat een strenge maar doelmatige controle werd uitgeoefend. Deze controle wordt voornamelijk uitgeoefend door de vakvereeniging zelf en dezer leden onderling. De ondervinding heeft in Gent en in alle plaatsen, waar het systeem navolging vond, dan ook afdoende geleerd, dat dit soort controle geheel en al voldoet. Men vergete verder niet, dat ook de secretaris-penningmeester van het fonds verplicht is, om in de boeken der vereeniging de verstrekte opgaven na te zien en de juistheid der opgegeven cijfers te contróleeren. De uitkomsten met den vakvereenigingsbijslag zijn dan ook schitterend geweest. Anders staat het met de resultaten van het z.g. spaarfonds. Een zeer gering aantal spaarders gaf zich maar op. Hieruit bleek wel duidelijk, dat de zorgzame arbeider van zelf lid zijner vakvereeniging werd. Aan de bijloopers, ieder vakbestuur weet het, valt nu eenmaal geen eer te behalen. Om toch maar de hooggeroemde theoretische gelijkheid tusschen georganiseerden en niet-georganiseerden te behouden, verzon men ten slotte andere middelen. Twee nieuwe wegen werden den eigen spaarder geopend.

Voor de niet-georganiseerde werklieden, die zich niet bij de vakbeweging willen aansluiten, heeft men vooreerst doen vervallen den eisch, dat zij zich een bewijs van lidmaatschap van het spaarfonds moeten aanschaften, en ook dat zij vooraf ten stadhuize aangifte moeten doen van het bezit van een spaarbankboekje. Wanneer werkloosheid in-

273

Sluiten