Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdere bijzonderheden onthouden, omdat zij voor ons doel niet noodig zijn. Vermelden wij dan tot besluit van dit hoofdstuk, dat al spoedig de aandacht der vakvereenigingen op de gunstige werking van het Gentsche stelsel werd gevestigd en zij de handen in elkaar sloegen, om in haar gemeenten een dergelijk hoogst nuttige instelling gevestigd te krijgen. Zoo volgden in België al spoedig Antwerpen, Brussel, Luik, Brugge, Leuven, Mechelen, Verviers, enz. enz. En ook buiten België begon men langzamerhand met de toepassing van het Gentsche stelsel.

X. VARIANTEN OP HET GENTSCHE STELSEL.

Overal waar het Gentsche stelsel toepassing vond, behaalde men schoone resultaten met dat gedeelte, waarbij de vakvereenigingen betrokken waren. Deze bleken dan ook voor welslagen een onmisbare factor te zijn. Sommige gemeentebesturen gingen, zooals wij zagen, zoover, dat zij den gemeentelijken steun beperkten tot de vakvereenigingen alleen. Dit stelsel werd het eerst aanvaard door Dyon en daarnaar dan ook genoemd: het Dyonsche stelsel. In ons land vindt het toepassing te Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Er zijn echter tal van plaatsen, waar het vakvereenigingswezen niet of slechts zeer weinig ontwikkeld is. Daar heeft men p0gingen aangewend, om meerderen te bereiken dan de leden der vakvereenigingen alleen. Vooral voor hen, die het beginsel voorstaan, dat de overheid zich neutraal heeft te houden tegenover de vakorganisatie, verloor de werkloozenvei zekering dan veel van hare aantrekkelijkheid. Maar juist ook in die plaatsen springt een groot voordeel van communale verzorging in het oog. Zij laat n.1. alles-

Sluiten