Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o.i. uit de aangehaalde zinsneden, dat zij nu reeds geen bezwaar blijkt te hebben om ook niet-vakvereenigingen aan het subsidie te doen deelachtig worden. Dat mag niet en dat kan niet, daarvoor is dit kleine maar belangrijke wetsontwerp van te veel gewicht. We staan hier aan het begin van invoering van een der moeilijkste vormen van verzekering') en daarom lijkt het me alleszins redelijk, om de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten en geen onnoodige ontstemming te verwekken bij die elementen, welke voor welslagen het meest noodig zijn. Hoewel dus toejuichende, dat niet al te veel en al te strakke voorwaarden worden gemaakt, mag o.i. niet toegelaten worden, dat van dit hoofdbeginsel: »geen belemmering der vakbeweging" worde afgeweken. Wat de andere beginselen aangaat, welke de Regeering zegt, dat noodig zijn, kunnen wij ons bepalen tot een weergeven, zooals wij op de bl. 52 e.v. gedaan hebben.

Wij hebben deze »regeeringsbeginselen" daarom in extenso medegedeeld, omdat zij tevens kunnen dienen bij eventuëele gemeentelijke plannen tot invoering der werkloozenverzekering. Volledigheids-halve mogen wij ten slotte niet nalaten een ernstig bezwaar tegen het regeeringsvoorstel alsnog te vermelden. Uit de betrekkelijke "[bevoorrechting van enkele gemeenten zal hoogstwaarschijnlijk een bevordering van den zoo noodlottigen »trek" naar die gemeenten, waarschijnlijk wel de grootere, voortvloeien. Of die trek wel voldoende zal worden tegengegaan door de uitkeering

') Wie daaromtrent uit het in deze brochure neergelegde nog niet overtuigd is, verwijs ik dringend naar de bl. 29 en 39 van Mr. Treub's brochure «Over sociale verzekering", waar deze geleerde schrijver kort maar treffend de moeilijkheden der werkloozenvei zekering beschrijft. Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 1906.

290

Sluiten