Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

I. REGLEMENT voor het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid.

(iGemeenteblad van Amsterdam, 1906, volgn. 137.)

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter algemeene kennis, dat door den Gemeenteraad in zijne vergaderingen van 24 October en 28 November 1906 is besloten vast te stellen het volgende

REGLEMENT voor het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid.

Art. 1. Er wordt te Amsterdam opgericht een Gemeentefonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid waartoe de Gemeente uit hare middelen een som van honderd gulden afzondert.

Dit fonds vindt zijn middelen in subsidies, makingen en schenkingen.

De Gemeente betaalt de kosten van administratie van dit fonds.

Art. 2. Het fonds zal worden bestuurd door een commissie van vijf leden, door den Gemeenteraad telkens voor drie jaren te benoemen> op voordracht van Burgemeester en Wethouders. Twee dezer leden zullen worden gekozen uit de bestuurders der toegelaten vakvereeni gingen.

Art. 3. Het fonds tracht zijn doel te bereiken door het geven van een bijslag jbij de uitkeeringen, die de toegelaten vakvereenigingen van werklieden en bedienden in geval van werkloosheid aan hare leden doen.

Art. 4. De in het vorige artikel genoemde bijslag bedraagt per dag nooit meer dan de uitkeering door een lid van zijn vakvereeniging genoten en ten hoogste f0.50. Onverschillig of het lid de uitkeering

6

293

Sluiten