Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7. De secretaris roept op last van den voorzitter, de leden ter vergadering bijeen. Het oproepingsbriefje zal ten minste tweemaal vier en twintig uur vóór de vergadering aan de leden toegezonden worden en zal zooveel mogelijk de zaken vermelden, die ter vergadering zullen behandeld worden.

De secretaris woont alle bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een raadgevende stem. Van het op de vergadering verhandelde houdt hij aanteekening; deze aanteekeningen worden in de eerstvolgende vergadering voorgelezen en, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

De secretaris bewaart alle brieven, die hij in zijn hoedanigheid ontvangt en maakt een afschrift van alle brieven, die hij in zijn hoedanigheid verzendt. Hij zorgt voor een behoorlijke ordening der ontvangen brieven en der afschriften der verzonden brieven.

De secretaris beheert de gelden van het fonds en boekt alle ontvangsten en uitgaven op overzichtelijke wijze in een uitsluitend daartoe bestemd boek. In het begin van de maand Januari maakt hij een ontwerp van de rekening en het verslag der werkzaamheden van het afgeloopen jaar en zorgt, dat de bestuursleden tijdig een exemplaar daarvan ontvangen, met het oog op de vergadering, waarin rekening en verslag vastgesteld moeten worden.

De secretaris is verder belast met de zorg voor het archief en het bijhouden van een archiefboek.

Ook moet hij, zooveel doenlijk is, gegevens betreffende de werkloosheid te Amsterdam verzamelen.

Art. 8. De secretaris is belast met het onderzoek naar de waarheid der inlichtingen, welke de vakvereenigingen het bestuur verstrekken.

Van zijn bevindingen doet hij maandelijks in de gewone vergadering verslag aan het bestuur.

Art. 9. Bij ontstentenis van den secretaris kan de voorzitter één der bestuursleden aanwijzen om tijdelijk als zoodanig op te treden.

TWEEDE AFDEEL1NG.

Van de geldmiddelen van het fonds.

Art. 10. Alle gelden van het fonds, met uitzondering van de van gemeentewege tot bestrijding der administratiekosten verstrekte, wor den rentegevend belegd bij een instelling, door het bestuur aan te wijzen.

297

Sluiten