Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rtr Sm0"6 een ™8te pia,is gcio°don-

H. Handschrift der Koninklijke Bibliotheek te

Tu ooo. fr 6° al<!aar genummcrd X 88 (oud nummer öö6) >\ Geschreven op papier met watermerkwapen van Amsterdam. Hoog 209, breed 164 m.M.

onbefl SChreV6n en eeDige ongefolieerde

onbeschreven foha 24 regels op iedere bladzijde.

ÏÏ dtre\t0ribraham Gr0n0viu92)' ^n bekenden sm? bibhothecans (1695-1775). Katernen van 8 bladen. Het handschrift bevat de geheele geschiedenis van het begin af tot 1578. De tekst is in het a gemeen gelijk aan die der volgende handschriften . aar later heeft Gronovius blijkbaar het bovengenoemde handschrift AG I of anders een daarmede goed als geheel overeenstemmend in handen gekregen en daarnaar zijn afschrift gecollationeerd d. i. aanzienlijk verbeterd. Daar het betere hand-

In!"/ ï i t,°t en met h6t leven van Elbertus

oopt, houdt ook daar de collatie op. Daar schreef

wer?'T"lÏn °°k: »HaCtenus MS- domi de Aduwert , blijkbaar evenals ik van meening, dat het

betere handschrift uit het klooster zelf afkomstig

«rinll H 5 °°k Ult de W1Jze' waaroP hij heeft gecollationeerd. Kegels, die moesten worden weggelaten, werden onderstreept met de opmerking in margine. „Verba subvirgulata in textu originali non reperiuntur . Gronovius' verbeterd handschrift heeft dus ten slotte den tekst gelijk de beide vorige.

De geschiedenis van het handschrift is zeer eenvoudig. Blijkens zijn eigenhandig inschrift kocht de m alles belangstellende Bondam het op de auctie der

1) Vermeld bij Muller, Lijst, 79.

2) Volgens vriendelijke inlichting van dr. Molhuysen.

Sluiten