Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens boekerij werd het ten minste in 1746 door de Leidsche bibliotheek aangekocht.

BG I Handschrift der Universiteits-Bibliotheek te Groningen en aldaar genummerd n°. 136 ') (oud nummer AE 47). Geschreven op papier met watermerk: wapen van Amsterdam. Hoog 165, breed 150 m.M. 50 bladzijden. 26 regels op iedere bladzijde. Geschreven in de eerste helft der 17<ie eeuw 2). Katernen van 8 bladen. Het handschrilt bevat de geheele geschiedenis der abdij van het begin af tot 1578, met opneming van alle latere toevoegsels. Naar dit manuscript hoofdzakelijk bewerkte Koppius zijn uitgave 3).

Omtrent de geschiedenis van dit handschrift is alleen bekend, dat het in de vorige eeuw in het bezit was van den Groningschen jurist Hendrik Jan Nauta, door wien het omstreeks 1775 aan de Groningsche Universiteitsbibliotheek werd vermaakt.

HG II. Handschrift der Universiteits Bibliotheek te Groningen en aldaar genummerd n°. 135 (0ud nummer Bd. 42). Geschreven op papier met watermerk: de HoIIandsche Leeuw in den tuin met devies: Pro Patria. Hoog 193, breed 155 m.M. 88 bladzijden. 18 regels op iedere bladzijde. Geschreven in het begin der 18de eeuw door Theodorus Adriani, zijlrichter in Aduarderzijl «). Katernen van 8 bladen.

1) Mijn Catalogus codicum manu scriptorum Universitatis Gronmganae Bibliothecae, blz. 59. Ook vermeld hij Pertz. Arehiv Via, blz. 589 en daarnaar bij Muller, Lijst blz. 80.

2j Een oogenblik meende ik de hand van Emmius te herkennen maar een vergelijking met ontw.jfelbare autografen van dezen heeft mij van die meening teruggebracht.

3) Specimen theologicum etc. blz. XIV.

4) Mijn Catalogus blz. 59. Ook vermeld door Pertz, Arehiv VIII blz. 589 en daarnaar door Muller, Lijst, blz. 80.

5) In mijn Catalogus t. a. p. staat: judex in Houwerderzijl. Naai een mij welwillend verstrekte inlichting van mr. J. A. Feith

Sluiten