Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster af tot 1485? Het is wel waarschijnlijk. Dat m ieder geval een zeer groot gedeelte door een en enzelfden auteur is geschreven, staat vast. Yan den 15 en abt Fredericus verhaalt b v. de kroniek, dat hij te Rome is geweest om de heiligspreking te verkrijgen van S. Richardus en S. Emanuel, die vroeger in Aduard hadden gewoond, „de quibus supra mentio facta est . Dit slaat terug op wat van den derden o en met den twaalfden abt ia gezegd: nu kan zu k een uitdrukking natuurlijk verwijzen naar wat een ander geschreven heeft, maar waarschijnlijk is het toch dat de schrijver zijn eigen verhaal op ie oog heeft. Andere aanwijzingen brengen ons nog verder, in ieder geval tot in de 15^ eeuw. Wanneer verhaald wordt yan den tweeden abt dat iy begraven wordt „in praedicta capella, quae nunc Episcoporum camera vulgo dicitur," dan wijst dat in ieder geval naar veel latere tijden. Bij de beschrijving van den vloed van 1218, zegt de kroniek „ut invemtur m Dialogo Caesarii". Caesarius van Heisterbach schreef zijn in de Middeleeuwen zeer geliefd ,e »Dialogus miraculorum" omstreeks 1230: ten minste hij leefde tusschen ± 1180 en ± 1240.' En wordt men nu niet onmiddellijk herinnerd aan het verhaal, dat Wessel Gansfort, toen hij in de abdij was de monniken aanried in het vervolg niet meer steeds in Caesarius te lezen, wat een onnut boek was maar l.ever in de Heilige Schrift? i) Wessels verblijf te Aduard valt ongeveer tusschen 1475 en 1489. Zoo onze historieschrijver in 1485 zijn werk

i) Hardei]berg, Vita Wesseli, 17, vóór de Opera omnia Wesseli Oron.ngae 16 4. Ham vermeldt twee oude drukken van Caesarius' no. 4230 s. 1 et a. (Keulen, Ulrich Zeli) en no. 4231, Keulen Johannes Koelhoff 1481. Jie.de kunnen door onzen kronieksS™

x XtaVXr™ g°"' d"h»

Bijdr. en Meded. XXIII. 2

Sluiten