Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cepta magnanimitate fratrum et sanctitate hujus monasterii, silvam nobis dedit in terra sua, que usque hodie Silva Monachorum dicitur, et phialam argenteam nomine suo insignitam. Sed et Hamburgenses nobiscum confederati sunt. Similiter apud portum que Staden dicitur, ubi omnes naute compelluntur exactiones dare, nostri libere et sine aliqua exactione transierunt, quemadmodum littere Stadensium, que apud nos sunt, optime testantur '). Obiit autem anno Domini MCCCLII quarto kalendas Junii2).

eine Notiz über eiuen sonst unbekannten Regnerus gcfunden, der im Jahre 1367 einiges Gut an das Marieukloster in Sorö (Seeland) geschenkt hat. Kann dieser der Regnerus des Hoptatus sein ? Jedenfalls (inde ich bei Sorö keine Lokalitat oder Stiftung deren Name dureli Silva monachorum übersetzt werden könnte. Es müsste in diinisch MuDkestov oder Muukholt heissen."

1) Deze vrijdom van tol te Stade voor Aduarder schepen en de verhouding tot Hamburg worden inderdaad door oorkonden toegelicht. De zaak is ongeveer, zooals de kroniek ze mededeelt, alleen is het onjuist ze in het leven van Hoptatus op te nemen: geen enkele der desbetreffende stukken is gedagteekend onder ziju bestuur. Den 12 September 1312 verleent Borchardus, aartsbisschop van Breinen, aan het klooster Aduard vrijdom van tol te Stade (Oorkondenboek n» 372). Wat Hamburg betreft, den 23 April 1346 schrijft de raad dier stad aan den abt van Aduard om aan te dringen op bescherming der Hainburgsche kooplieden in de Friesche streken (Oork. n» 388). In hetzelfde jaar verklaren burgemeesteren en raad van Groningen, dat door het klooster aan / den wensch van Hamburg is voldaar/ (Oork. no 389). Reeds 22 / April 1347 geven de rechters van hef Oldarnbt aan Hamburg bericht over genoegdoening, aan gevangen genomen Hamburgers verleend (Oork. no 396). Den 9 Augustus van hetzelfde jaar sluiten Aduard en Hunsingoo met Hamburg een verdrag (Oork. n» 400 en 401). Den 2 Februari 1348 verklaart de abt van Bloemkamp, dat Aduard Hamburger kooplieden nimmer vijandig heeft behandeld, wat door den abt van Foswerd wordt bevestigd (Oork. no 405). Ten slotte sluit Hamburg den 11 Augustus 1355 met Aduard en een aantal Friesche kloosters een verdrag betredende de schade, in 1316 aan Hamburger schepen toegebracht (Oork. no 440). Aan de hand dezer stukken kan men zich den loop vau zaken eenigszins voorstellen.

2) 29 Mei 1352.

Sluiten