Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venerabilis dominus Thybodus abbas ') anno Domini MCCCLXXI Idibus Maii~).

Rippertüs abbas OCTAVÜS DECIMl'S.

Tune isto defuncto prefuit Rippertüs abbas XXIX annis. Iste studens Parisiensis 3) fuit, vir bonus, paeifieus et in temporalibus satis providus, natus ex l-redewolt de Mydwolda. Multas inimicieias et guerras aut parcialitates contra conventum istum excitatus, mari terraque sedavit. Quare tune tota Frisia cepit pacifice vivere in libertate, que antea multis annis quasi continuis variisque attrita erat bellis et adversitatibus. Iste pius pater inultos thesauros pro con-

Majestatem suam aliquo modo rebellare praesumeret. Sed ecce jam dictus Gotfridus Rex post quaedam annorum curricula cum infmitis Danis in Batua Deo vindicante peremptus et sanguis multorum Christi fidelium sufficienter ultus est." Ongeveer ditzelfde verhaal, waarschijnlijk wel uit Beka geput, viuden wij in de latere Hollandsche kronieken (Hollandsche Beka, Goudsch kroniekje, Clerc uten laghen landen, Johannes a Leydis, Chronica de Hollant, Chronicon Belgicum magnum), maar ook daar niet met de eigenaardige veranderingen der Aduarder kroniek, die Godfried tot een koning van Noorwegen maakt, hem onder Keizer Lodewijk den Vrome kat regeeren en in Britannië doet sneuvelen. Waarschijnlijk schreef onze monnik naar een slordig handschrift af, waardoor hij Norvegiae voor Nordtmannorum, Ludovici voor Lotharii en Britannia voor Batua las.

1) lil een charter van 25 Augustus 1360 (Oorkondenboek N°. 1234) komt als abt van Aduard Syabbo voor. Men vergete evenwel niet, dat dit charter slechts uit een afschrift van -1633 bekend is. Er kan in het origineel b. v. Thyabbo hebben gestaan, waarvan Thybodus de verlatiniseering kan zijn.

2) 15 Mei 1371.

3) Of dit juist is, heb ik niet kunnen controleereu. In ieder geval komt zijn naam niet voor in het Auctarium chartularii Universitatis Parisiensis edid. H. Denifle, Aem. Chatelain I. Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) 1333—1406, waarin anders de namen van tallooze Nederlanders, o. a. ook Groningers zijn te vinden.

Sluiten