Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

randus pater duobus annis minus tribus mensibus, et mortuu8 est ac sepultus in domo capitulari, habens ') lapidem ad caput nomine suo intitulatum 2). Cujus anima requiescat in pace. Amen.

Elbertüs abbas XXVII.

Anno Domini M. quingentesimo sexto 3) ipso die Quatuor Coronatorum rursum electus est dominus

sint geset, dat se besuimicht eeuwelycken onder Heeren sullen moeten staen, door de oorsaecken voor in desen Chronycken meer van is geschreven. Op welck articul voorgeroert, dat Aduart Gronningen en Vrieslant krencken willen, de willen wall soo starck koomen, dat se des wal al gewegen vindt, wat ghij van aller uwer macht cunnen uitbrengen, Godt geve 't is em even voele dan of se liggen in eenen vesten ofte dorp." (Brouerius, Analecta, blz. 8G vlg.)

•1) BG I en II en P.E. hebben hier subtus, AG II sub.

2) Ik haal aangaande dezen abt, die herhaaldelijk in deze veelbewogen dagen een rol speelde, het volgende uit Benninge aan: „Daer was een Abt toe Aduart gehieten Heer Beerent ter Hoefstede, gebooren van Doesborgh uitten lande van Gelre, de hadde eene susler toe Gronningen woonachtich, geheeten Alyt Iluinge; soo weeren daer voele gevangenen uyt Gronningen in Aduart van borgeren en inWooneren, soo wordt dese daer hen gesant om de gevangene mit hulp oeros broeders den Abt daer hen uitter vanckenisse toe helpen quyten; soo quam se vaecke mit Jr. Vyt, de in Aduard doe regent was, van der Sassischer Heren ter sprake, alsoo datse mit em vercalde wolden, de van Gronningen sich redelijck vinden laten, he wolde dat mitten Vursten van Saxen alsoo welle voorhandelen, se solden onderlinge in vrundlijckheit well vereenight worden; dat welck Alijt dan van Gronningen soo voorgaff, en dat belevede em beyde, soo wort daer een dagh op beraemt tot Iloytinghhuys in des Ililligen Geestes Voor-warck by den Woltgrolf; daer quemen vier Heeren van den Sassischen Heeren wegen uit Aduart mit 20 starck, desgelyx quemen de van Gronningen oock soo starck elck op seecker vastgelegde enz." (Brouerius, Analecta, 127 vlg.) Deze onderhandelingen hadden geen verder gevolg.

3) De jongere HSS. en ook Van Heussen en Van Rijn hebben "1507, maar dat moet onjuist zijn. Hermannus wordt abt 22 Februari 1500 en regeert vier jaren en drie weken , dus tot half Maart 1504: Bernardus I een jaar min vijf weken, dus iot begin Februari 1505: Bernardus II twee jaar min drie maanden, dus tot begin November 1506. Elbertus wordt dan 8 November 1500 gekozen.

Sluiten