Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praepositus acceptis annuatim 300 daleris >). Conventus ordinis Praedicatorum Dammonae, tum quidem vacantis, reditus ad se traxit 2). Domum item Fratrum Groningae (hi erant regulae 8. Franeisci) in suum usum convertens, multa aedificia adjiciendo et immutando in coemiterio S. Walburgis, in aulam suam episcopalem convertits). Et licet a Kegia Majestate

1) Hermannus Cornelii was de laatste abt van het eens zoo beroemde Wittewierum. Hij werd bereid bevonden zijn klooster aan den bisschop af te staan. Er waren trouwens nog slechts drie of uer monniken in E,no s aloude stichting aanwezig, die bovendien en regel hunner orde niet meer genoegzaam onderhielden. (Vgl. eitsma, t. a. p. 116.) De abt begaf zich eerst in het Praemonstratenser klooster te Dokkum, maar keerde later naar Groningen terug en e.schte de hem beloofde kapittelplaats oP. Hij verkreee ie en werd door het kapittel verstandig genoeg belast met het beheer der aan den bisschop gekomen Wittewierumer goederenhij nam dat ambt nog waar, toen deze goederen aan Rennenberg waren toegekend. (Vgl. Reitsma t. a. p. 151; lïoeles, Geestelijke goederen, 44 vlg.; Wijbrands, De abdij Bloemhoff, 177 noot.)

-) Het Dominikanerklooster te Appingedam was eigenlijk den bisschop niet toegewezen. (Vgl. Reitsma t. a. p. 145.) Maar on bevel van Alva werden de inkomsten van dil klooster, dat geheel verlaten was en korten tijd als Jezuïetenschool was gebruikt, bestemd tot onderhoud van de seminaristen. De bisschop had namelijk te Groningen in het refugium van Wittewierum een seminarie opgericht voer zijn diocees. (Vgl. Reitsma t. a. p. 147) Het is dus onjuist, wanneer onze kroniek den bisschop ook deze annexatie ten eigen bate aanwrijft.

3) Op last van Alva werd in Januari 1508 het fraterhuis van de Broeders des Gemeenen Levens aan het Martinikerkhof (destijds St. Walburgskerkhof) te Groningen den bisschop tot verblijf aangewezen. (Vgl; Reitsma t. a. p. 147.) De tusschenvoeging: „hi erant . Fiancisci is natuurlijk met anders dan de randglosse van een wijsneuzige.! lezer der kroniek, die de Broeders des Gemeenen Levens met de Minderbroeders verwarde. Het Franciscanerklooster

Groot n u Tn,aar ge"0emde broerstraat. (Vgl. Hofstede de Groot, De Broerkerk, passim.) Vgl. over de geschiedenis van het

rr;gV'U,S' dat eerSt de Zetel der Groningsche praefeeten, hof W« , S'iVerTOlgenS Bissch°PPelÜk paleis, toen Prinse,.. s en ten slotte thans gedegradeerd is tot militair ziekenhuis en nachtleger-magazijn: G. Acker Stratingh, Het Huis of

Sluiten