Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gholick sje overmytz dessen breve overgheven, alle hoer heerlickheit, rechtinghe ende ius patronatua offte koir, de sie hebben in den kerspellkercken ende allen beneficien van Suethorn, to ewighen daghen tot behoeff ende in handen Johan Gaykumma ende sijnen erven'), ten weer dan sake, dat Godt Almachtich saligen Hinrick Gaykumma natuerlike erffgenamen verleende 2), up denwelke dat dan vallen sal ende up nemant anders; beholden dat de meyeren van Aedwert in densulven kerspel sollen bliven na older ghewoente onder den redger van Aedwert.

3. Deglielicks sollen de van Aedwert oick overgheven, ghelijck sie oick myt dessen overgheven, ius patronatus offte koir, die sie hebben offte hebben moeghen to der kercken offte ander beneficien in den kerspel van Werum tot behoeff salighe Ffrederick Gaykumma vurs. erffgenamen to ewighen dagen3).

4. Noch soll de van Aedwert funderen twe ewighe vicarien, elke vicarie voir dertich golden Rijnsche gulden van ghewichte jaerliker ende ewigher renten, de ene to Suethorn, de ander to Werum, myt dessen beschede, dat die vicarii der vurs. vicarien to ewighen daghen truweliken sollen bidden in allen hoeren missen, ghebeden ende godesdeensten voir salighe Hinrick en Ffrederick Gaykumma ghebroderen, de God ghcnade. Ende sollen de vicarii vurs. geholden wesen in kracht desser fundacie eerlike ende rekkeliko to leven ende des horen pastoren een hantschrift gheven; ende ofïte sie soe neet en leveden ende des

1) Sedert berustte de collatie van de kerk te Zuidhorn bij de familie Gaykema, van wie zij overging op de Clanten en hun erfgenamen, de familie Clant Bindervoet.

2) Hieruit blijkt dus, dat Hendrik Gaykema een zwangere weduwe had nagelaten.

3) Ook de collatie te Wierum kwam zoo aan de familie Gajkema.

Bijdr. en Meded. XXIII. o

Sluiten