Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werck l) hooylantz achter Onnen2) voor dusent gulden in versettinge haer levent

lanck, ergo hier . - nihil.

Jacob Pieters heeft 99 graezen lantz, tgras een daler gerekent, facit in munte dezer

rekeninge -148-10-0

Borgemeester Ilarmen Clant3), nu Johan Crul, heeft 33 graezen lantz, tgras een

daler, facit " 49-10-0

Reynner up den Dijck heeft 13 graezen

lantz, tgras een daler, facit - 19-10-0

Ilarmen Koertz, nu Geert Fransz., bruyct een heert landes, groot 47 graezen lantz,

tgras een Embder gulden, facit .... - 52-17-4

Frerick Moysteyn heeft int verzet negen graezen lantz, ergo alhier - nihil.

Everswolt ende Wolffsbarge *)•

Angaende dguederen van Everswoldt ende Wolffsbarge, int Goorecht ende Drenthe gelegen, waervan dezen rentmeester geen register ofte specificatie is gelevert, vermitz den E. Clant by Mijn E. Heren daertoe is gecommitteert, ergo hier " nihil-

1) Een dagwerk is oorspronkelijk zooveel als in ec" dag uitgeveend of gehooid kan worden; later is het een vaste maat geworden, waarmede nog heden in de veenkoloniën wordt gemeten.

2) Onnen ligt een uur ten zuidoosten van Grouing®"-

3) Burgemeester Herman Clant komt als zoodanig in 1 o66/7 voor.

4) Everswolt en Wolfsbarge liggen ten oosten val1 het Zuidlaardermeer. (Vgl. over het eerste: Historische Avonden van het Historisch Genootschap te Groningen, blz. 295 vlg. — e" boven de kroniek passim.)

Sluiten