Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dweduwe van Berent Wichers, nu Jan Jacobs, nae de legger 46 pondematen lantz ende nae tangeven an dezen rentmeester gedaen 50 pondematen, daervan ter goeder

rekeninge ontfangen - 33-12-0

Johan Pieterssz, nu Jurriaen Jouckes,

heeft 67 pondematen lantz, dwelcke Abelius Franckena ') in eigendom heeft becommen;

ergo hier - nihil.

Stadt ende Stadtaeffel van Groningen.

In den eersten Aedwerderholm, dat huys, hoff ende hoffsteden 2) met sijnen annexen, dwelcke den abbet Wilhelm Emmen van Mijn Heeren gehuyert heeft,

tyde deser rekeninge niet versoenen, ergo hier - nihil.

Noch een ander nye huys met het hofke ende camers daerafter up Hollum, ende voortz bij de Rijpe langes nae de pastorie streckende ter Aa3). Daervan nochtans Johan Geertz zijn eegen woninge ende noch een vrije getemmer op den Holm voor 500 gulden gepachtet ende aen hem drie jaren vercregen, ergo hier .... - nihil.

Und is dat nije huys, dair die Erb.

1) Abel Frankena is de bekende Friesche predikant, later lid vau Gedeputeerde Staten dier provincie, die o. a. een belangrijk aandeel heeft genomen in de slichting der hoogeschool te Franeker.

2) Het refugium op het Munnekenholm, thans het Academisch ziekenhuis en het door Willem Emmen gestichte Aduarder-gast huis. Vgl. J. A. Feith, De refngia, in Gron. Volksalmanak 1890, blz. 10*2.

3) De pastorie var. de Akerk stond ten zuiden daarvan op den hoek vau het Schoolholin.

Sluiten