Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raetzheer Roeleff Battinck') in woont, o°ck voor vicrhondert daler verpachtct'

erf hicr - nihil.

Item een camer, dwelcke vervallen is,

daerinne pro Deo wonende een weduwe genaemt .Tiaucke, naest dvoorsz. pastorie

crS° hier ' - nihil.

Item daernaestaen een camer, daerinne is wonende een arme vrouwe, genaemt Wytte Berens ofte Wytge-moer, staende

tot dispositie van de Heren nihil

Noch een camer daernaestaen, die bij Willem Scroer bewoont wort, vermitz syne pretensien tyde dezer rekeninge niet

ontfangen, ergo hier nihil-

Item een camer daernaestaen, daer Pieter Cock inne woont, vermitz sijnne pretensien staet tot dispositie van Mijn

Hoeren, ergo hier

Item een camer daeraen, daer Jan Tromslager inne woont, waervan by desen rentmeester tyde desser rekeninge boven dreperatien an dezelve camer gedaen

maer ontfangen - 3- 0-0

Noch tegen den Ilollem over een camer,

daer Willem dolde rotmeester inne woont,

heeft eenen tijt lanck om Godes wille gewoont, stellende mede tot dispositie van MÜn ^ren nihi,

1) Roelof of Rudolf Battinck was een der Staatsgezinde leden vau den Raad van Groningen. Hij komt in 1616 en 1619/20 als burgemeester, in 1617/8 als hoofdman, in 1595/6, 1600/1 1603/4 1608 en 1614 als lid van Gedeputeerde Staten, ten slotte in 1597/8 als lid van den Raad van State en in 1613 als curator der nieuw op te lichten hoogeschool voor.

Sluiten