Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Admissieaanvrage voor Expediteur.

Het wetboek van Koophandel (art. 2) noemt diegenen koopman, die daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun dagelijksch beroep maken.

Wanneer men in den gewonen zin des woords spreekt, dan bedoelt men met eenen koopman iemand, die door ruiling van goederen eenige winst zoekt te behalen; de wet noemt echter nog als daden van koophandel een aantal handelingen, die met de ruiling van goederen in het nauwste verband staan.

Scheepsbouwers, reeders, cargadoors, convooiloopers, assuradeurs en anderen, die op een of andere wijze den koopman behulpzaam zijn, rekent de wet onder kooplieden.

Zoo is het dus ook met het expeditievak, en verrichten diegenen daden van koophandel, die van de expeditie hun dagelijksch beroep maken.

Om als expediteur, zooals hier boven bedoel# te kunnen optreden benoodigt men eene admissie, welke bij den Directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in de Provincie moet worden aangevraagd.

Daar wij nooit gehoord hebben, dat hiervoor bepaalde formulieren ter invulling bestaan, geven wij onderstaand een model dat reeds met succes dienst gedaan heeft.

Zegel van 22 V, ct.

Roozendaal, 1 Juni 1992.

Geretf"met verschuldigden eerbied te kennen,

N.N.

dat hij zich met 15 Juli 1902 als expediteur hier ter plaatse wil vestigen.

Sluiten