Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE BEPALINGEN

DER

Yereeniging van Koftcrdamschc Cxpcdilcurs,

in werking getreden op 1 Januari 1901.

Artikel 1. De expeditie geschiedt voor rekening en risico van den lastgever.

De expediteur is alleen verantwoordelijk voor feilen en verzuimen, die door zijne schuld of die zijner ondeigeschikten zijn veroorzaakt.

Art. 2. De lastgever is gehouden er voor te zorgen, dat de ter in ontvangstname vereischte documenten alsmede instructien tijdig vóór aankomst der goederen zich in het bezit van den expediteur bevinden.

De expediteur is niet verplicht bij gemis van documenten tegen garantie te ontvangen.

Voor alle gevolgen ontstaande door onjuiste opgaven omtrent gewicht, maat, inhoud en waarde is de lastgever

aansprakelijk.

Weging geschiedt alleen op uitdrukkelijk voorschrift.

Art. 3. Voor goederen per schip of stoomboot aankomende, moet de lastgever aan den expediteur voldoenden lostijd waarborgen, ook dan wanneer de expediteur het connossement en/of de charter-party heeft aangenomen zonder protest wegens de daarin vermeldende ongunstige voorwaarden. *

Bij onvoldoenden lostijd komen alle daaruit voorvloeiende kosten, overliggelden enz. voor rekening van den lastgever.

Sluiten