Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4. Op verlangen van zijn lastgever zorgt de expediteur, tegen vergoeding der kosten, voor het nemen en opzenden van monsters.

Als deskundige treedt de expediteur niet op, zoodat voor hem geenerlei verplichting ontstaat uit zijn opgaaf omtrent bevinding der goederen, evenmin neemt hij eenige aansprakelijkheid op zich omtrent overeenstemming dei monsters met de partij.

Art. 5. De kosten voor gerechtelijk onderzoek (expertise), bezichtiging (examinatie) en begrooting van schade, voor of tijdens de lossing der goederen, moeten door den lastgever gedragen worden.

De expediteur is nimmer verplicht goederen onder gerechtelijke expertise te ontvangen wanneer zulks den lastgever niet uitdrukkelijk is voorgeschreven.

Het voeren van processen wordt slechts op verlangen van zijnen lastgever door den expediteur op zijn eigen naam bezorgd, echter uitsluitend voor rekening en risico van eerstgenoemden. De expediteur is bevoegd daarvoor eene geëvenredigde provisie te berekenen en kan voorafgaande borgstelling voor kosten verlangen.

Evenzeer kan de expediteur bij voorkomende moeilijkheden met de Douane een behoorlijk bedrag in rekening brengen voor zijne bemoeiingen bij de tijdroovende onderhandelingen met de betrokken autoriteiten.

Art. 6. Is door den expediteur met zijn lastgever een bepaalden prijs voor expeditiekosten overeengekomen, dan is hij niet aansprakelijk als vervoerder doch alleen als expediteur en gelden de transportovernamen, wanneer niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, op grond van de tijdens de gemaakte offerte bestaande vrachten, alsmede onder de bepalingen en clausulen der vrachtondernemers, transportmaatschappijen en tusschen-expediteurs die bij de uitvoering der expeditie medewerken.

Ook zijn bij alle expeditien, onverschillig of deze al dan niet tot vaste prijzen zijn aangenomen, abnormale

Sluiten