Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL 6.

DOORVOERLIJST,

op den 190 ,

ingevolge het bepaalde bij art. 55 van het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 1872 (Staatsblad no. 19), ingeleverd bij den Ontvanger te ROTTERDAM, door de ondergeteekenden

voor de hierna vermelde goederen, ingevoerd van , de eerste wacht

het kantoor

met het Schip Gezagvoerder

per Spoor met generale verklaring dd°. 190 , No.

De bedoelde goederen, welke zich thans bevinden zullen op den voet van voormeld besluit worden uitgevoerd naar met door

, de laatste wacht

8S het kantoor

Volgnummer! „" "

van de Soort van 6oederen C O L LI S.

bakken volgens de ' Hoeveelheid der Goederen,

vrachtlijst en gebruikelijke bena- j m™.

artikel op die m:n„ Soort. Aantal' .

lijst. j Ken'

1 ~ 2 3 4 j 5 6

Volgnummer.

Artikel.

Volgnummer.

Artikel. ;

Volgnummer.

Artikel.

Volgnummer.

_—— ——______

Gezien en ingeschreven in het register No. 22 (In-, Uit- an Doorvoer,) deel , no.

Het vervoer van goederen zal geschieden langs binnen den tijd van eenentwintig dagen, ingaande heden.

De Ontvanger,

De ondergeteekende ^<5^ van verklaart bij deze aan den Ontvanger te dat hij voor het vervoer der goederen, vermeld in de doorvoerlijst, den 190 , door

ten kantore van dien Ontvanger ingeleverd en aldaar onder No. ingeschreven, de toepassing verlangt der bepalingen van het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 1872, (Slaatblad no. 19.)

Onderteekening,

N.B. Deze verklaring af te geven bij de inlading der goederen.

Sluiten