Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, welke beteekenis voor de waardebepaling door de admistratie en de administratieve colleges, voor liet vinden van den «loopenden prijs" aan de facturen gehecht wordt. Wij hebben al de verklaringen in de gepubliceerde uitspraken gelezen; maar vastheid van opvatting sprak daaruit stellig niet.

Hot kan dus licht gebeuren, dat de factuurwaarde hooger is dan de loopende prijs; en vermits een aangever — wij stellen er nu een, die volstrekt niet ontduiken wil — gevaar loopt, dat aan zijn factuur een groote invloed wordt toegekend voor de bepaling van den loopenden prijs en dat hij dus meer moet betalen, dan hij naar de wet schuldig is, zoo kan het overleggen van de factuur hem zeer bedenkelijk toeschijnen. Aan dit bedenkelijke wil hij natuurlijk ontkomen. En is het de vraag, of dit hem door de wet en de administratieve voorschriften gemakkelijk genoeg wordt gemaakt.

De wet stelt één algemeen en objectief begrip: de loopende prijs. Dit is in theorie uitstekend. Maar dan mag de vraag worden gedaan, of nu de administratie alles doet om het vinden van dien prijs gemakkelijk en duidelijk te maken; gemakkelijk en duidelijk ook voor de aangevers zeiven. Daarop ook komt het aan. 't Is niet voldoende, dat ten slotte een beslissing valt na verhoor van goede deskundigen, deskundig in het speciale artikel. Wij nemen eens aan, dat daaraan niets ontbreekt; ofschoon het zeer goed mogelijk is, dat daaraan wel iets ontbreekt. Dan nog kan de aangever er onder leiden, wanneer hij te goeder trouw naar den z. i. loopenden prijs aangaf 011 hij, wegens verhooging door een administratief college, dat den loopenden prijs anders schatte, toch boete te betalen hooft.

Wij namen aan, dat do beslissing van het administratief college op goede grondslagen berustte, maar voegden er bij, dat daaraan ook wel iets kan ontbreken. Immers kan de aard van een artikel zeer speciaal zijn en is het

Sluiten