Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dynamo's en electrische motoren meer op de bestemming dan op de uitsluitende geschiktheid moet worden gelet.

Die voorwerpen zullen mitsdien voortaan moeten worden belast als physische instrumenten, tenzij bij den invoer of later uit teekeningen, bescheiden of op andere wijze wordt aangetoond, dat zij als fabriekswerktuigen worden gebezigd.

Hierbij valt op te merken, dat dynamo's, welke in eene fabriek worden aangewend alleen tot het voortbrengen van licht in die fabriek (dus wel te onderscheiden van eene zoogenaamde centrale) niet als fabriekswerktuigen kunnen worden aangemerkt.

Evenals vroeger zullen, met inachtneming van het bepaalde bij de resolutie van 13 Januari 1897 No. 100, de bij de electrische werktuigen behoorende, tegelijk ingevoerde regulateuren, registreer-meet-en veiligheidstoestellen alleen dan van invoerrecht zijn vrijgesteld, wanneer de werktuigen vrij van rechten zullen worden toegelaten.

De uitzondering, omtrent koperdraad omwonden met ongekleurd katoenen garen in het derde lid der resolutie van 9 Februari 1889 No. 12 vervalt.

De resolutie van f> Nov. 1892 wordt ingetrokken.

Wanneer men dus een electromotor, dienende om beweegkracht, ontleend aan den electrischen stroom, op fabriekswerktuigen over te brengen, ingevoerd heeft met betaling der invoerrechten,enbij de visitatie de ambtenaren erop gewezen heeft, dat de rechten gereclameerd zullen worden en deze de noodige gegevens van den motor als lengte, hoogte, fabrieksnummer enz. opgenomen hebben (desnoods een zegel eraan bevestigd hebben), wendt men zich schriftelijk tot den Minister van Financiën (op zegel van 221/2 ct.) met verzoek om restitutie der betaalde rechten en legt hierbij de noodige stukken over als: teekeningen, renversaal, enz. Het verzoekschrift kan b.v. als volgt uitgemaakt worden:

5

Sluiten