Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Inspecteur toch worden verordend, indien hij zulks met het oog op de belangen van 's Rijks schatkist wenschelijk acht.

I)e visitatie zal zeker worden vergemakkelijkt en bespoedigd door de aan den belanghebbende opgelegde verplichting om eene lijst over te leggen van al de goederen, die tengevolge van de verhuizing worden overgebracht. Met het oog op deze verplichting is de bevoegdheid verleend om de soort der goederen, die een verhuisboedel uitmaken, in de vracht-en volglijsten aan te duiden door de benaming »verhuisgoed."

F Inklaring van ééne zending die bij gedeelten is aangekomen.

Wanneer eene partij goederen in meer dan een gedeelte op verschillende generale verklaringen of volglijsten is aangekomen en elk gedeelte niet afzonderlijk ingeklaard kan worden, omdat de juiste inhoud en waarde daarvan niet bekend is, kan men de gelieele zending op één paspoort aangeven, met opgave der verschillende nummers der verklaringen of volglijsten, mits door den Directeur of Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen het volgende fiat op het betreffende document geteekend wordt:

«Fiat afgifte van een paspoort, hoezeer de zen»ding met twee verklaringen aangebracht is, in »de derde Sectie.

Hierbij kan de overlegging van de factuur der goederen gevorderd worden, vooral dan, wanneer de partij in verschillende sectie's is aangekomen.

Voor zoover ons uit de praktijk bekend is, moet bovenstaand fiat in Amsterdam door den Directeur geteekend worden, altijd met overlegging der factuur; terwijl in Rotterdam do Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen hiertoe bevoegd is.

Sluiten