Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Goederen, die onverkocht of geweigerd van het buitenland in Nederland Weder ingevoerd Worden.

Volgens art. 3 der wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad N 170) wordt geen invoerrecht geheven van:

a. Goederen, welke binnen twee jaren, na uitgevoerd te zijn uit het vrije verkeer uit Nederland, uit de overzeesche bezittingen van den Staat terugkomen.

b. Goederen van erkenden Nederlandsehen oorsprong, welke binnen twee jaren na den uitvoer uit Nederland van vreemde markten onverkocht terugkomen.

c. Goederen, welke na uit het vrije verkeer uit Nederland te zijn uitgevoerd, weder worden ingegevoerd van plaatsen, waar een verbod van invoer of eene verhooging van invoerrecht wordt toegepast, welke tijdens den invoer, hier te lande niet bekend kon zijn.

Wanneer goedei'en om de een of andere hierboven aangehaalde oorzaak in Nederland weder ingevoerd worden, dan wendt men zich schriftelijk tot den Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen van het kantoor, waar de invoer plaats vindt, en dient het volgende, op een zegel van 15 cent (221/» ct.) geschreven of gedrukt verzoekschrift in.

Koninklijk besluit van K) NoV. iSQÓ (Staatsblad 175)

De ondergotcekende gevestigd

te verzoekt vrijdom van invoerrecht

voor do hierna omschreven goederen, die door ,'j™ uit Nederland naar het buitenland gezonden zijn, doch van daar zijn teruggekomen.

Sluiten