Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn de in dit artikel genoemde goederen indertijd onder afschrijving of restitutie uitgevoerd, dan wordt de vrijstelling van invoerrecht niet verleend, alvorens de afgeschrevene of gerestitueerde som is terugbetaald.

K- Vrije invoer van in het buitenland herstelde goederen van Nederlandschen oorsprong.

Accijnsvrije goederen, die binnen twaalf maanden na uitgevoerd te zijn, om buitenslands eenige herstelling te ondergaan, weder worden ingevoerd, kunnen vrij van rechten worden toegelaten.

De belanghebbende wendt zich tot den Inspecteur der Invoerechten en Accijnzen (verzoekschrift op zegel van 22V» cent) en geeft op waar de goederen liggen, welke herstelling deze moeten ondergaan en langs welke wacht de uit- en invoer zal plaats hebben.

Dit verzoekschrift wordt b. v. als volgt opgesteld:

Rotterdam, 13 Januari 1902.

„De ondergeteekenden, N.N. verzoeken UEd beleefd vrijen „invoer te willen verleenen voor een kistje liggende, vertrekloods „Maasstation alhier, le Sectie, inhoudende een gasmeter N 180, „die naar Keulen langs de uiterste wacht Venlo moet verzonden „worden, ten einde daar op nieuw geregeld, en daarna langs dezelfde wacht weder ingevoerd te worden.

Hoogachtend

UEd. dw. dienaren, N.N.

Den Heer Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, alhier.

Bij dit verzoekschrift voegt men een of twee lijsten, waarop eene nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren goederen vermeld wordt.

De ambtenaren bemerken op deze lijsten het fabrieksnummer, de afmetingen, het gewicht enz. al naar gelang hun goeddunken en het nummer van het zegel. Kan

Sluiten