Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o. Het wederin gevoerde mag nietverderdanheteerste kantoor worden vervoerd, dan na door den districtsveearts, of een zijner plaatsvervangers te zijn onderzocht. -Bij wed erin voer moet de districtsveearts direct door de ambtenaren worden gewaarschuwd.

13). Indien goederen, waarvan tot wering der veeziekte de in- en doorvoer zijn verboden, aan boord zijn van binnenkomende schepen, zonder dat dispensatie van dat verbod is verleend, behoeft geen bekeuring te worden ingesteld, doch kunnen deze goederen voorloopig aan boord verblijven in afwachting der aan te vragen dispensatie.

Worden deze goederen aangebracht met stoomschepen, varende in geregelden dienst, dan kan worden toegestaan, dat zij voorloopig in lichters worden opgeslagen, mits zij niet aan den wal worden gebracht.

Ook bij wederuitvoer met hetzelfde schip is dispensatie noodig.

14). Het verbod van invoer is niet toepasselijk op herten, lama's, antilopen, alpaca's of dergelijke dieren (en dus ook niet op onderdeelen daarvan). Gedresseerde dieren (o. a. stieren en geiten) bestemd om daarmede vertooningen te geven, kunnen, indien bij den Inspecteur geen twijfel bestaat aan de bestemming en voor voldoende afzondering van ander vee bij het vervoer gezorgd wordt, zonder dispensatie ingevoerd worden. Evenzoo dieren bestemd voor diergaarden.

15). De in- en doorvoer uit Frankrijk van runderen, schapen en geiten bestemd voor de fokkerij en voor de slachtbank (daaronder begrepen de export-slachterijen) is toegestaan onder de voorwaarden omschreven in de Res. dd. 29 Februari 1806 N 40.

16). De in- en doorvoer uit België van rundvee,

Sluiten