Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zou men eventueel zonder pas do goederen inklaren en de rechten betalen, dan liep men gevaar, dat dc ontvanger de goederen zou weigeren, daar de rechten in vele gevallen meer bedragen, dan het goed werkelijk waard is.

II. Goederen Verkeer.

Iedere zending naar Rusland moet van twee gelijkluidende aan eenen bepaalden adressant gerichte vrachtbrieven, volgens voor dit verkeer bijzonder voorgeschrevene, in twee talen gedrukte (Hoogduitsch en Russisch) formulieren vergezeld zijn, waarop noch de onderteekenmg van den afzender, noch hot stempel van het station van verzending (op de daarvoor voorgeschreven plaatsen) mogen ontbreken.

\ oor iederen zonder onderteekening of stempel voorkomenden vrachtbrief heeft de betrokken SpoorwegMaatschappij volgens do Russische wet eene boeto van één roebel te betalen.

Van beide vrachtbrieven, die niet als unicaat en duplicaat te beschouwen zijn, dient de eene als oorkonde van de tusschen de Spoorweg-Maatschappij en den afzender gesloten vrachtovereenkomst, terwijl dc tweede die met het woord „Zolldocument" voorzien moet zijn, uitsluitend voor de Russische douane bestemd is.

De vrachtbrieven moeten steeds geheel met inkt geschreven zijn.

Buiten deze twee vrachtbrieven moet de afzender nog een derde vrachtbrief als duplicaat van den Spoorwegvrachtbrief laten afstempelen, die hij als re?u terug ontvangt en den ontvanger moet inzenden.

Slechts op vertoon van dezen duplicaat vrachtbrief worden de goederen den geadresseerde in Rusland uitgeleverd.

Van de aankomst der goederen ontvangt de geadres-

Sluiten