Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Mark per 100 kilo bedraagt, evenals van die goederen, die naar het stukstal of naar de waarde gedeclareerd, het te heffen recht, het bedrag van 75 Mark voor de gelieele zending niet te boven gaat.

De invoer van aan meer invoerrechten onderworpen goederen is slechts in hoeveelheden van hoogstens 25 kilo toegelaten.

Bovendien zijn deze kantoren bevoegd tot afdoening der met de post ingevoerde goederen.

Invoer van verhuisboedels in Duilschland.

Onder de goederen, welke vrij van invoerrecht in Duitschland kunnen worden ingevoerd, behooren o. a. verhuisboedels (Umzugsgut), (met inbegrip van enkele colli beddegoed), onder voorwaarde dat dergelijke goederen vergezeld zijn van eene door het Hoofd der Gemeente of het Hoofd der Politie ter plaatse van bestemming afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat geadresseerde of eigenaar zich metterwoon op die plaats zal vestigen.

Voorts is het wenschelijk om, teneinde het onderzoek aan de grenzen door de douanen te vergemakkelijken, de sleutels van gesloten koffers, kisten of meubelstukken door zegels of loodjes aan een der colli te bevestigen.

Verbod tot invoer in Duitschland van levende planten, versch ooft en afval daarvan, afkomstig

uit Amerika,

Tot wering van de San José schildluis in Duitschland is de invoer in dat rijk verboden van levende planten en versche afval daarvan, alsmede van de daartoe gediend hebbende verpakking als kisten, vaten enz. afkomstig uit Amerika.

Gelijke verbodsbepaling geldt voor zendingen Ameri-

Sluiten