Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den betrokken Griekschen consul (cons. verslagen.)

IV. Invoer in Turkije.

Bij verscheping van goederen naar Turkije, bestaan de in acht te nemen formaliteiten o. a. uit:

a. Huiden en vellen zendingen moeten vergezeld zijn van een certificaat, afgegeven door den burgemeester van de haven van uitvoer, waarin verklaard wordt, dat in die gemeente geen veepest heerscht.

b. Bloembollen zendingen moeten vergezeld zijn van eene verklaring, door den Burgemeester der gemeente van herkomst afgegeven, waarin verklaard wordt, dat daar ter plaatse geen phylloxéra (druifluis) aanwezig is.

Alle officieele declaratie's en certificaten moeten door het betrokken consulaat gelegaliseerd worden.

Sommige goederen moeten vergezeld zijn van een certificaat van oorsprong. Is men onzeker of dit al dan niet bij te voegen is, dan wende men zich eerst tot de Xederlandsche consuls te Constantinopel of te Smyrna (beiden Nederlanders.)

Blijkens nader bericht van den consul te Smyrna moet elke zending van huiden, vellen, beenderen, horens enz. bestemd voor havens van den Levant vergezeld zijn van een certificaat, inhoudende een verklaring, dat zoowel in het land van herkomst als in dat van overscheping, geen cholera, pest, gele koorts en veeziekte heerschen, en afgegeven en gelegaliseerd door de betrokken autoririteiten. (consul, verslagen.)

Sluiten