Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonder. (Code de Commerce art. 281. Le connaissement peut ètre a ordre, ou au porteur ou a personne dénommée.)

Volgens de Duitsche wet zijn alleen »Namens-Konnossamente" en sOrder-Konnossainente" geldig.

Het zijn juist do cognossementen aan order of aan toonder, die in do handelswereld eene groote rol spelen. Men verkoopt bijv. eene partij goederen in Australië en bedingt, hetgeen bijna altijd usance is, dat de goederen gekocht zijn tegen overgave van documenten, gewoonlijk door eene, door don kooper genoemde, bankinstelling over to maken. Zijn de goederen verscheept, dan worden de afgeteekonde order-cognossementen, gewoonlijk twee, met eene daaraan gehechte zichtwissel, assurantie polis, enz. door middel van do bedoelde bank den ontvanger toegezonden, die dan na betaling van den wissel de cognossementen ontvangt, en daarmede de goederen in ontvangst kan nemen.

Het is in het bijzonder aan te raden, ervoor zorg te dragen dat de cognossementen ten spoedigste ter plaatse van bestemming zijn, daar anders de goederen door de scheepsagenten opgeslagen worden en er daardoor kosten ontstaan voor entrepóthuur, advertentiën, enz.

Al is in hot cognossement eenen ontvanger genoemd, leveren sommige maatschappijen de goederen toch slechts uit, tegen afgifte van het door dien ontvanger afgeteekende cognossement.

Is de in hot cognossement respectievelijk in de schoepsverklaring genoemde ontvanger, bij ontvangst van het bericht van aankomst nog niet in het bezit van een cognossement, dan is het wel eens mogelijk, dat do stoomboot-maatschappij tegen afgifte van eene verklaring de goederen toch uitlevert.

Zulk eene verklaring luidt, b.v. naar een model:

„De ondergeteekenden „verklaren dat zij ontvangers zijn van:

14

Sluiten