Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

zuimen of onrechtmatige daden van schipper of scheepsvolk.

8e. Bij verzekeringen van casco of vrachtpenningen, geheel of gedeeltelijk tegen totaal verlies, is de verzekeraar niet gehouden tot vergoeding van eenige schade of averij uit de in de vorige artikelen genoemde oorzaken ontstaan, tenzij de schade de gezamenlijk op casco, behouden varen en vrachtpenningen verzekerde sommen bereikt of overtreft, en de aankomst van het verzekerde schip mocht worden belet.

Bepalingen voor Verzekeringen als tijd-risico.

Op casco.

Bij verzekering van een casco voor een bepaalden tijd, wordt elk der door het schip gedurende dien tijd gedane reizen, beladen of in ballast, als eene afzonderlijk verzekerde reis aangemerkt, met dien verstande, dat elke reis geacht wordt geëindigd te zijn, 21 dagen nadat het schip ter destinatieplaats is aangekomen, of zooveel vroeger als het geheel zal zijn ontlost, op welk tijdstip terstond de volgende reis geacht wordt aan te vangen, onverschillig of het schip na zijne ontlossing ledig blijft liggen, of onmiddellijk eene nieuwe lading of ballast inneemt.

Do assuradeur is slechts aansprakelijk voor de schaden en averijen op eene reis geleden, als gevolg van evenementen gedurende die reis.

I)e schaden en averijen op verschillende reizen geleden worden niet bij elkander gevoegd, maar met het oog zoowel op de grens van des Assuradeurs aansprakelijkheid, als op de gestipuleerde franchise van 3 pCt., wordt iedere reis als eene afzonderlijke verzekering beschouwd.

Op behouden varen.

Bij verzekering van het behouden varen van een schip voor een bepaalden tijd, wordt elke der door het schip gedurende dien tijd gedane reizen, beladen of in ballast, als eene afzonderlijke verzekerde reis aangemerkt, met

Sluiten