Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haven, onverschillig of hij die gemaakt heeft in afwachting eener andere gelegenheid tot het vervolgen dor reis naar de bestemmingsplaats, dan wel in het geval dat hij de vertimmering van het schip heeft willen afwachten.

In heide gevallen zal de juiste termijn waarin hij voor eigen verblijf en onderhoud heeft moeten zorgen, moeten worden aangetoond.

Bij de polis moet het cijfer van vergoeding voor iederen dag oponthoud worden bepaald en kan door geen der partijen daarop worden teruggekomen, zullende dit bedrag worden vergoed onverschillig of die uitgaven meer of minder zullen hebben bedragen.

Indien de passagier bij vertimmering in eene noodhaven den afloop daarvan niet wil afwachten, doch de rois met eene andere gelegenheid vervolgt en daardoor de kosten van onderhoud spaart, erlangt hij, krachtens deze verzekering, ook aanspraak op vergoeding dezer reiskosten, mits een en ander niet te boven ga het bedrag, dat als vergoeding bij het verblijven in de noodhaven verschuldigd zou geweest zijn.

In geen geval zal de vergoeding meer kunnen bedragen dan do verzekerde som.

Bepalingen omtrent de commissie, welke aan de verzekerden vergoed wordt.

>Ingeval zeil- of stoomschepen met averij aan »schip, machinerieën of lading in eene der havens »van Java of Sumatra zijn binnongeloopen, of >aldaar averij hebben bekomen, zullen door Assuradeuren op casco, goederen, of welk ander »interest ook, geene andere commissie aan do > verzekerden worden vergoed, hetzij die als averijsparticulier of als averij-grosse, of op welke andere »wijze ook zullen zijn in rekening gebracht, dan >de hierna vermelde en tot geon hooger bedrag, »dan het voor elke commissie hierna vastgestelde." te weten:

Sluiten