Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hot

Deze verzekering geschiedt voor:

Met wederzijdsch goedvinden aldus getaxeerd. De risico te loopen in seriën van

of wel over het geheel naar keuze van don verzekerde; de verzekerde som te verdoelen naar de factuurs waarde en de gezonde waarde aan te nemen volgens de prijs in Entrepot zonder bijvoeging van rechten.

Vrij van beschadigdheid onder 3 %, tenzij het vaartuig mogt stranden, zinken, in brand geraken of in aanvaring komen of wel deze verzekerde intrest mogt worden ontlost, herladen of verkocht in een noodhaven volgens Engelsche conditiën.

Considererende hot meerder verzekerde dan het beloop der factuur, premie incluis als op ingebeelde winst te zijn verzekerd. Zullende in geval van averij of schade geen ander bewijs van intrest of waarde gevorderd worden dan alleen deze polis en hot connossement.

Vrij van onkosten van ligdagen en van overwintering en vrij van schade en avary-gros onder drie ten honderd.

Geschiedende deze verzekering geheel in manieren en overeenkomstig de bepalingen dor beurspolis ter griffie van do Arrondissements-Regtbank te Rotterdam berustend, waarnaar bij deze wordt verwezen.

Met vergoeding van allo avary-gros hoo gering ook en met toepassing der nieuwe conditiën betreffende de betaling van schade.

En zulks tegen hot genot van een premie van ten honderd, voor dewelke wij ondergeteekenden de H.H.

in rekening-courant hebben belast en alzoo do Geassureerden quiteren bij deze.

Allos onder verband en submissie van onze personen en goederen, praesente en toekomende, renuntierendo als lieden van eer van alle cavillatiën en exceptiën die deze zouden contrarieeren, aldus gedaan te goeder trouw op alle goede en kwade tijdingen en op gedeponeerde

Sluiten