Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden door belastingverzwaring, dan wordt men wel voorzichtig bij het voteeren van uitgaven!

De klimming der inkomsten per ziel zal mede drukverzwaring tegenhouden of temperen. De directe belastingen vertoonen in een gemeente in nood slechts weinig klimming per ziel; de privaatrechtelijke inkomsten staan stil als de gemeente niet spaart, en we zagen ook. dat de subsidie van het rijk per inwoner is vastgelegd.

Wil dus het verwordingsproces zooveel mogelijk vertraagd worden door de inkomsten te doen klimmen, dan moet:

a. de subsidie per inwoner stijgend worden gemaakt; en

b. de gemeente gedwongen worden tot sparen.

Een klimmende subsidie is dus hoogst noodig, en het fixeeren er van, zooals bij de thans bestaande, is uit gemeentelijk financieel oogpunt onjuist. Maar niet alleen is de gefixeerde subsidie zóó bezien onjuist, zij is dit ook van een ander standpunt. Immers die subsidie wortelt hoofdzakelijk in het accijnsverbod, en zij moet dienen tot vergoeding van het accijnsverlies. En dan is toch zeker, dat zij zoo mogelijk een even elastisch karakter moet hebben als de verloren gegane accijnzen, en dat zij dus moet kunnen klimmen, als de gemeenteaccijnzen zouden geklommen zijn, dat is in het geval de directe belastingen niet met voeg voor verzwaring vatbaar zijn te achten.

Wat den spaardwang voor de gemeente betreft zij hier alleen opgemerkt, dat het toezicht van Gedeputeerde Staten op de gemeentefinanciën zich tot nu toe — voor zoover ik weet — beperkt tot zorg, dat de gemeente niet verarmt. Zie ik goed, dan is daarmee hunne taak voor het vervolg niet afgedaan.

Tegenover een zoo duidelijk en scherp beeld van stijgende uitgaven, kan geen vrede bestaan met gelijkblijvende inkomsten. Rijk en gemeente moeten steeds ontwikkeling in de inkomsten brengen. Gemeenten, nog in goeden doen, moeten zooveel mogelijk trachten zich sterk te maken voor de donkere toekomst, die haar vermoedelijk wacht; gemeenten in nood moeten van de haar verstrekte hoogere subsidie reserveeren.

Sluiten