Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet de rooker, die zijn sigaren van elders betrekt, goedkooper rooken dan hij die ze in zijn eigen gemeente koopt? Moet een prikkel worden gegeven om waren van buiten de gemeente te laten komen?

Ben ik pessimistisch, als ik beweer,dat summa summarum •de voorgestelde uitbreiding van belastinggebied voor tal van stilstaande en in druk verkeerende gemeenten niet veel verlichting te weeg zal brengen, en dat zelfs b.v. in de hoofdstad, waar het forentisme bloeit en het aantal naamlooze vennootschappen betrekkelijk groot is, de bate nog gering zal zijn? Men moge hierbij toch niet vergeten, dat om daar de inkomstenbelasting 1 pCt. te doen dalen, er noodig is een opbrengst van netto 1 millioen nieuw geld. En dan blijft over 4'/4 pCt. inkomstenbelasting, een maximum aantal opcenten op de personeele belasting van 120; een straatgeld, enz., enz.!

In het rapport der staatscommissie wordt gewezen op de voordeden van deze belastinguitbreiding voor sommige gemeenten, en wordt de uiting vernomen dat „het waarlijk niet van kortzichtig optimisme schijnt te getuigen, „indien de commissie de verwachting uitspreekt, dat langs „dezen weg een zij het al niet definitieve, dan toch voor„loopig afdoende oplossing van het vraagstuk zal worden „verkregen."

Ik geloof niet dat deze belastinguitbreiding de Nederlandsche gemeenten, die in nood verkeeren. er uit zal helpen. De andere blik van de staatscommissie in deze wordt m. i. verklaard door de berekening die zij opgezet heelt voor Amsterdam. Zij schijnt becijferd te hebben, dat de hoofdstad er 1'/, millioen bij zal profiteeren; en zegt dat dit bedrag verkregen wordt o. a. door de mogelijkheid om de grondbelasting te verhoogen.

Nu is verhooging van deze zakelijke belasting in zwaargedrukte gemeenten niets anders dan aanzetten van de belastingschroef, en als het geld zoodoende verkregen mee moet tellen bij de hulp, dan is de geheele belastinguitbreiding feitelijk niet noodig; wat belet ons de gemeentelijke inkomstenbelasting en de opcenten personeele

3

Sluiten