Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar niet alleen dat de veel te zware druk blijft bestaan, dat het rijk geen ruimte krijgt voor zijn directe belastingverhoging, er ligt in die achtjarige verdeeling een prikkel tot ruimer leven, die aan de gemeente niet mag worden gegeven.

Uit een en ander zijn de volgende conclusies te trekken. 1°. Een betrekkelijk groot getal Nederlandsche gemeenten verkeeren in een financieelen toestand, die op dit oogenblik reeds, of in een dichtbijliggende toekomst, zorg baart.

2°. De oorzaak van dien toestand is, dat tegenover de hooge en steeds klimmende uitgaven geen voldoende en geen voldoend klimmende inkomsten zijn aan te wijzen, terwijl de directe belastingen, die het groeiende tekort moeten aanvullen uit een onvoldoend belastbaar inkomen moeten worden gevonden.

3°. Als gevolg daarvan worden in die gemeenten hooge belastingpercentages aangetroffen, welke voortdurend hooger worden, en dit wel te sneller naarmate de gemeente armer is.

i°. Tegen het euvel van den zwaren druk op een gegeven oogenblik helpen twee middelen:

uitbreiding van het belastinggebied der gemeente, zoodat nieuw belastbaar inkomen aan het bestaande wordt toegevoegd, en een belastingwetgeving, waarin zooveel mogelijk plaats wordt ingeruimd aan de zakelijke belastingen ;

verhooging der rijkssubsidie die als plaatsvervangster van de verboden indirecte belastingen aan de gemeente wordt toegekend.

Tegen het euvel der drukverzwaringen in de toekomst helpen:

de reeds genoemde toevoeging van nieuw belastbaar inkomen, waardoor drukverzwaringen van zelve worden getemperd;

zuinigheid bij de gemeentebesturen om verdere klimming der uitgaven zooveel mogelijk te temperen ; gedwongen sparing om de inkomsten te doen groeien;

Sluiten