Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen van een ontwerp voor de 4de uitgave der Nederlandsche Pharmacopee. Ten einde echter bekend te worden met de behoefte, die er bestond aan een voorloopige aanvulling, dan wel wijziging der in werking zijnde Pharmacopee, besloot zij het gevoelen te vernemen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Phannacie. Toen uit de van deze lichamen ontvangen antwoorden bleek, dat deze geen prijs stelden op een Supplement op de 3de uitgave der Pharmacopee en zij de voorkeur gaven aan een geheel nieuwe bewerking van het artsenijboek, besloot de Commissie van de samenstelling van zoodanig Supplement af te zien.

Verzoeken om 3. De Commissie besloot voorts de Nederlandsche medewerking, geneeskundigen en apothekers in de gelegenheid te stellen, hunne wenschen voor het ontwerp der nieuwe Pharmacopee kenbaar te maken. Zij richtte de volgende circulaire tot de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en tot de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

„De Commissie, belast met het vervaardigen van een ontwerp voor eene nieuwe uitgave der Nederlandsche Pharmacopee, neemt de vrijheid Uwe medewerking te verzoeken bij haren arbeid.

Om n.1. bekend te worden met de denkbeelden der Apothekers en Geneeskundigen in Nederland ten opzichte van de volgende punten :

Welke wijzigingen wenscht Gij in de Pharmacopee te zien ingevoerd en op welke gronden ?

Welke artikelen wenscht Gij uit de Pharmacopee weggelaten en welke daaraan toegevoegd te zien ?

......... TT , , , , „ geneeskunst-oefenaren

richt zii zich tot U met het verzoek, alle 2 :

apothekers

in de gelegenheid te willen stellen hunne wenschen in deze kenbaar te maken.

Sluiten