Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche 7. Overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van art. 3 en Latijnsche der Wet van den 2don November 1871 (Staatsblad 118) wordt uitgaven. 00k deze uitgave der Pharmacopee zoowel in de Nederlandsche als in de Latijnsche taal vastgesteld. De meeste leden der Commissie achtten de voordeelen, verbonden aan het verschijnen eener Latijnsche uitgave, van dien aard, dat een voorstel om bij de Regeering op wijziging der genoemde wet aan te dringen geen meerderheid kon vinden.

De Pharmacopee is in het Nederlandsch bewerkt en daarna in het Latijn vertaald. Ofschoon aan die vertaling veel zorg is besteed, wenscht de Commissie toch aan den oorspronkelijken, Nederlandschen tekst den voorrang toe te kennen.

Volgorde der 8. De volgorde der artikelen is de alphabetische gebleven, artikelen. omdat deze vorm voor de praktijk, waarvoor de Pharmacopee toch in de eerste plaats dienstbaar gemaakt moet worden, het meest gewenscht is.

Benaming der 9. De Latijnsche benamingen der artikelen zijn met slechts artikelen. weinig uitzonderingen in aansluiting met die der vorige uitgave. Wel had de Commissie oorspronkelijk het voornemen de Latijnsche namen der chemische artikelen in overeenstemming te brengen met de in naburige landen gebruikelijke benamingswijze, waardoor niet alleen meer aansluiting met de Pharmacopeëen dezer landen zou worden verkregen, maar waardoor bovendien, met behoud van de alphabetische volgorde, een pharmacologisch beter voldoende rangschikking kon worden verkregen.

Op de in 1902 te Brussel samengekomen Conferentie voor de unificatie van de samenstelling der sterkwerkende geneesmiddelen is echter gebleken, dat de afgevaardigden ter Conferentie algemeen van oordeel waren, dat ook ten opzichte van de benaming der geneesmiddelen internationale overeen-

Sluiten