Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het maken dezer beschrijvingen zijn de eischen der praktijk geheel op den voorgrond gehouden. Steeds vangt de beschrijving aan met die bestanddeelen, welke de hoofdmassa van het poeder uitmaken, om geleidelijk naar de minder voorkomende af te dalen. De uitkomsten van het onderzoek naar zetmeel zijn altijd vermeld, ook in die gevallen waarin deze stof niet of niet in noemenswaardige hoeveelheid aanwezig is. Zulke negatieve opgaven zijn voor dit geval noodig geacht, omdat vermenging van poeders met zetmeel zeer voor de hand ligt en hier dus elke twijfel moet zijn buitengesloten; deze opgaven zijn aan het einde der beschrijvingen geplaatst.

In twijfelachtige gevallen, in 't bijzonder waar vermenging met poeders van naverwante plantendeelen ondersteld kan worden, is vergelijking met een standaard poeder noodzakelijk.

De poeders worden microscopisch onderzocht in water, in chloralhydraat en in iood-chloralhydraat. Als bij uitzondering eenig ander medium gebruikt werd, is dit vermeld.

Onder kristallen, zonder meer, zijn die van calciumoxalaat te verstaan.

De ligging van het kernvlekje in excentrische zetmeelkorrels is in den vorm van een breuk aangeduid, zóó dat teller en noemer de verhouding uitdrukken tusschen de afstanden van het kernvlekje tot de twee tegenovergestelde uiteinden van de lengte der korrels. Derhalve beteekent Yi> dat het kernvlekje centraal is, l/3 dat het op een derde der lengte van den korrel ligt, enz.

Aangaande de maten en getalsopgaven, die in verscheidene beschrijvingen worden aangetroffen, diene het volgende. In dit opzicht verkeert de wetenschap thans in een overgangsstadium. Men weet dat de fluctueerende variatie volgens vaste wetten plaats heeft, welke langs statistischen weg kunnen worden opgespoord en dat de variatiën plaats hebben op een wijze, die door de foutenkromme kan worden

Sluiten