Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgesteld of wel door scheeve krommen van verschillenden aard. Ook blijkt bij nader onderzoek meer en meer, dat de vroeger gebruikelijke schattingen dikwijls onjuist zijn. Maar slechts bij uitzondering hebben voor bepaalde gevallen de statistische bepalingen plaats gehad, die in een volgende uitgave der Pharmacopee zeker niet zullen mogen ontbreken.

Onder deze omstandigheden was het niet mogelijk hier volgens een vast stelsel te werk te gaan. Waar statistische gegevens voorhanden waren, zijn deze opgenomen: bij de eenvoudigste voorbeelden alleen door vermelding van de betrekkelijke frequenties der afzonderlijke in de natuur voorkomende gevallen; bij de meer samengestelde op verschillende wijze, naarmate de variatie volgens de normale foutenkromme, dan wel volgens een scheeve kromme plaats heeft.

In het geval van de normale foutenkromme wordt opgegeven : 1° de Mediane (M), dat is de waarde aan weerszijden waarvan de frequentiën even groot zijn, tegelijkertijd de waarschijnlijkste en de gemiddelde waarde; 2° het Quartiel (Q), bij de mathematici als waarschijnlijke fout bekend, dat is de waarde, die men bij M moet tellen en daarvan aftrekken om de grenzen te krijgen, die juist de helft der individu's omvatten. Een voorbeeld ter opheldering: als men vindt dat voor het aantal stempelstralen van Fructus Papaveris M = 9,5 is en Q = 1,2, dan wil dat zeggen dat de helft der vruchten van 8,3 tot 10,7 ') stralen heeft. Deze getallen afrondende komt men dan tot de praktische gevolgtrekking, dat de helft der vruchten van 8 tot 11 stralen heeft, een vierde deel minder dan 8 en een ander vierde deel meer dan 11. Door deze grootheden M en Q krijgt

*) In een gebroken getal is hier niets vreemds gelegen; het aantal stralen \an een bepaalde vrucht moet natuuilijk altijd een geheel getal ziju, maar dit geldt niet voor het gemiddelde.

Sluiten