Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen gelden, heeft de Commissie niet geaarzeld de internationale voorschriften in de Pharmacopee op te nemen. Zij worden aangeduid door de letters F. I. (.Formula international is), die achter den naam van het artikel zijn aangebracht. Eenheid in de samenstelling der geneesmiddelen is toch zóó gewenscht, dat ter wille dier eenheid lokale opvattingen moeten wijken voor internationale overeenkomsten, a.1 gaan daarmede minder gewenschte wijzigingen gepaard.

Maat en ge- 14. In de bereidingsvoorschriften wordt als regel van gewicht. wichtsdeelen gewag gemaakt. Daar, waar de aanwending van maatdeelen zonder bezwaar kon plaats vinden, meende de Commissie een bescheiden stap in die richting te moeten doen, in de overweging, hiermede hare voorschriften aan feitelijke, praktische toestanden meer te doen aansluiten.

Onderdeelen van het gram zijn weder zelfstandig als milligrammen aangeduid. De Commissie herhaalt den wensch, reeds in de vorige uitgave kenbaar gemaakt, om n.1. bij het schrijven van recepten dienzelfden vorm te volgen.

Grootste gif. 15. Ook in deze uitgave zijn voor een aantal sterkeen van sterk- werkende geneesmiddelen de grootste giften opgenomen,

wer en e ge- jje per keer en per etmaal kunnen worden toegediend. neesmidaelen. „ _ . . . 1 . °

De Oommissie is overtuigd hiermede tegemoet te komen

aan de wenschen van het meerehdeel der apothekers, die hierin een handleiding kunnen zien bij het in acht nemen van het 2'ie lid van art. 8 van de Wet van 1 Juni 1865, regelende de uitoefening der Artsenijbereikunst. Zij is zich wel bewust, dat tegen de vaststelling dezer giften op wetenschappelijke gronden bedenkingen zijn aan te voeren. Waar echter aan hare vermelding belangrijke voordeelen voor de praktijk zijn verbonden cn de geneeskundigen steeds de bevoegdheid hebben die giften te

Sluiten